Жума 15 Октябрь 2021 | 8 Рабиул-аввал 1443 Ҳижрий-қамарий

асосий қисм

  • lotinchaga
  • +
  • -
  • |

Нусрат ва тамкийн сабаблари

2085 марта кўрилган

Бисмиллахир рохманир рохийм

Алхамду-лиллахил Маликил Жаббарил Мутакаббирил Ковиййил Матийн,

вас-солату вас-саламу ъала саййиди валади аднани вал ъаламийн, коидис-сохабати вал-мужахидийн...Мухаммадинил амийни ва ъала ва алихи ва сохбихи ва атбаъихи ажмаъийн...

Амма баъд: Азиз биродарлар!

Ушбу номани мен сизларга баъзи мусулмон дўстларимизнинг кўзларидаги ёшларни артганимдан сўнг, покиза юзларга чизилиб колган кайгуларга тасалли айтганимдан ва дардли, махзун битиклар ила танишганимдан сўнг етказмокдаман... Кулогимга пичирлаган овоз эшитилади: “Аза.. Муъминларга хозир аза ...”

Шунда мен айтаманки: “Йўк, балки хушхабар… Хушхабар бўлсин сизларга....” “Энди менинг ишим чиройли сабр килмокликдир. Сизлар сўзлаётган бу нарса (айрилик-мусибат) устида ёрдам сўраладиган зот ёлгиз Аллохдир» (Юсуф, 18)

Ушбу хушхабарни сизларга муъминларнинг калбларини хотиржам килмок ва у билан кофирларни жазавага туширмок учун етказмокка жазм этдим... Ва уни «Нусрат ва тамкийн (муваффакият) сабаблари” деб номладим....

Азиз дўстларим, “Куфрга карши курашда (сустлашмангиз) ва гамгин бўлмангиз! Агар хакикий иймон эгалари бўлсангиз, сизлар устун бўлгувчидирсизлар”. (Оли Имрон, 139)

Аллох субханаху ва таъоло Ўз Китобида нусрат (ёрдам, галаба) нинг сабабларини баён килиб кўйгандир. Агар, унинг аскарлари у сабабларни махкам тутсалар, албатта голиб бўлгувчидирлар. Мана ўша- Мусаббибил асбаб (сабабларни пайдо килувчи) Зотнинг Каломидан баён этадиганимиз, баъзи нусрат сабаблари:

1) Холис ният ва аник максад: Аллохнинг сўзи далилки, «То фитна тугаб, бутун дин Аллох учун бўлгунга кадар улар билан урушингиз!” (Бакара, 193)

2) Ибодатларга сабр. (Яъни, нафсни ибодат килишга чиниктиришдаги сабр)

3) Сабр килишда душманлардан устун бўлиш.

4) Ибодат ва саботда давомий бўлган холатда курашга шай турмоклик.

5) Барча иш ва холатларда Аллохдан такво килишлик. Буларга Аллохнинг сўзи далилки, “Эй мўминлар, сабр килингиз ва сабру-токат килишда (кофирлардан) устун бўлингиз хамда доимо (кураш-жиход учун белингиз боглик холда) хозир бўлиб турингиз! Ва Аллохдан кўркингизким, (шунда) шояд нажот топгайсизлар!” (Оли-Имрон, 200)

6) Душман билан рўбаро келганда собит туришлик.

7) Зикр[1] ва дуоларни кўпайтириш.

8) Аллох ва росулига сўзлару амалларда, ичда хам ташда хам итоат килишлик.

9) Низо ва ихтилофлардан четланишлик. Буларга Аллохнинг сўзи далилки,”Эй мўминлар, (кофир) жамоатга рўбаро бўлганингизда саботли бўлингиз ва доимо Алохни ёд этингиз, шояд нажот топурсизлар. Ва Аллох хамда Унинг пайгамбарига итоат килингиз ва (ўзаро) талашиб тортишмангизки, у холда сустлашиб, куч-кувватингиз кетур. Сабр-токат килингиз! Албатта, Аллох сабр килувчилар билан биргадир”. (Анфол, 45-46)

10) Имкони борича курашга хозирланиш, тайёрланиш.

11) Аллох йўлида инфок-эхсон килиш. Бунга Аллохнинг сўзидан далилки, (Эй мўминлар) имкони борича куч ва эгарланган отларни тайёрлаб кўйингизки, бу билан Аллохнинг ва ўзларингизнинг душманларингизни хамда улардан ташкари сизлар билмайдиган- Аллох биладиган бошка бировларни хам кўркувга солурсизлар. Аллох йўлида нимани сарф килсангиз, зулм килинмаган холида комил килиб кайтарилур”. (Анфол, 60)

12) Аллох ва росулига мухаббат кўйиш.

13) Мўминларга юмшок ва тавозеъли бўлиш.

14) Куч-кудратда илгор-устун бўлиш ва Аллохнинг душманларини хакир санаш, (мўмин, Аллохнинг авлиёлари билан хушмуомала, Унинг душманлари билан эса каттиккўл бўлиши лозим).

15) Кўркокликдан ва Аллохнинг кўрсатмаларига эргашишда тараддудланишдан холи бўлиш, (Аллохнинг шариатини татбик килиш, амру-маъруф ва нахий-мункар килиш). Бунга Алллохнинг сўзидан далилки, (Эй мўминлар), сизларнинг ичингизда кимда-ким динидан кайтса, Аллох бошка кавмни келтирурки, Аллох уларни яхши кўрур, улар Аллохни яхши кўрурлар. Улар мўминларга хокисор, кофирларга эса каттиккўл, бирон маломатгўйнинг маломатидан кўркмай Аллохнинг йўлида курашадиган кишилардир. Бу Аллохнинг фазлу мархамати бўлиб, Ўзи хохлаган кишиларга берур. Аллох фазли кенг, билгувчидир”. (Моида, 54)

16) Аллохнинг динида шак-шубхадан сакланишлик ва Унинг ёрдамига комил тарзда ишониш.

17) Мол ва жон билан жиход килиш. Бунга Аллох сўзи далилки, “Хакикий мўминлар факат Аллохга ва Унинг пайгамбарига иймон келтириб, сўнгра (хеч кандай) шак-шубха килмаган ва молу-жонлари билан Аллох йўлида курашадиган зотлардир. Анна ўшаларгина (ўз иймонларида) содик бўлган зотлардир”. (Хужурот, 15)

18) Кофирларга ва мунофикларга нисбатан катиккўл бўлиш ва улар билан курашиш, (жон билан, мол билан, тил ва дуо билан). Аллохнинг сўзидан бунга далил, “Эй пайгамбар, сиз кофир ва мунофикларга карши курашинг ва уларга каттиккўл бўлинг! Уларнинг жойлари жаханнамдир! Накадар ёмон окибат бу!» (Тахрим, 9)

Эй мўминлар! Осмонни устунсиз кўтариб кўйган зот-Аллохга касамки, Нусрат, галаба бомбалар ва канотли ракеталару харбий учоклар билан эмас, балки нусрат, сабот ва Аллохнинг ваъдасига бўлган катъий аник ишончдадир. “Нусрат факат Аллохнинг хузуридандир”

Мужохид биродарларимга айтадиганим: Курашга тайёр бўлинглар, таваккул килинглар ва Мусаббибсиз (сабабларни пайдо килувчи зот-Аллохсиз) факат сабабларга богланиб колишдан эхтиёт бўлинглар... Ёки сабабларни тутмаган холда Мусаббибга юзланишдан тийилинглар... Мусаббибга юзланиш- сабабларни тутган холатда келиш билангина тўлик бўлади.... Фахм…Фахмли бўлинглар....

Иймондош биродарлар!

Биродарларингизни сизларнинг устингиздаги хаклари, Аллохга тазарруъ ва ёлвориш хамда хокисорлик ила ялиниб дуо килишларингиз ва дуоингизда уларга нусрат, муваффакият ва сабот сўрашингиздир. Ажабмаски, туннинг кўйнида, содик бир мўминнинг калбидан чиккан дуо-илтижо сабаби билан Аллох субханаху ва таоло куфр ва нифокнинг улкан кўшинларини халок этса, кўз очиб–юмгунларича уларни пароканда килса….Дуода бўлайлик, дуода бўлайлик, иймондош дўстлар, дуода...”Бандаларим сиздан (эй Мухаммад) Мен хакимда сўрасалар, Мен уларга якинман, Менга дуо килган пайтларида дуогўйларнинг дуосини ижобат киламан”. (Бакара, 186)

Росулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан жанг ва уруш вактларида ўкиладиган бир канча дуолар ворид бўлган. Улардан: Аллохим, бизга ваъда этган нарсангни (нусратингни) бизга ато этгин!

Аллохим, Сен бизнинг Ёрдамчимизсан! Сен мададинг билан курашамиз ва урушамиз!

Аллохим, биз Сени уларнинг рўбарўларига кўямиз, уларнинг ёмонликларидан Сендан панох тилаймиз!

Аллохим! Бизнинг хам, уларнинг хам Роббиси Ўзингсан! Калбларимиз хам, улар (кофир кавмлар) нинг калблари хам Сенинг кўлингдадир! Албатта, Сенгина уларни маглуб киласан! Аллохим, бизга душманларимиз устидан Ўзинг ваъда килган нарсангни (галабангни) кўрсатгин!

Аллохим, нусратингни нозил килгин!

Эй мусулмонлар, хушхабар олингларки, «Якинда ўша жамоат енгилиб, ортларига караб кочиб колурлар! (Бугина эмас), балки уларга (мангу азоб учун) ваъда килинган вакт (Киёмат) соатидир. У соат янада балолик, янада аччикдир!” (Камар, 45-46) Ва “Огох бўлингизким, Аллохнинг ёрдами якиндир” (Бакара, 214) Аллох Улугдир…

Холбуки куч-кудрат Аллохники, Унинг пайгамбариники, мўминларникидир. Лекин мунофиклар (буни) билмаслар”. (Мунофикун, 8)

Абдул Вадуд Ахмад таржимаси
1424 йил, сафар ойининг 12-куни. (2003, 14-апрел)

[1] Зикрдан мурод Аллохни эслаш, зикрнинг энг яхшиси куръон карим тиловати, субханаллох, алхамду лиллах, Аллоху Акбар, Ла илаха иллаллох ва булардан бошка пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам таълим берган зикрлар. Зикрнинг маъносини баён килишимизга ундаган нарса Ўзбек тилининг изохли лугатида зикрнинг диний маъноси шундай изохланган: Мусулмонларнинг бирор рухоний етакчилигида давра куриб, худо ва азиз авлиёларнинг номларини баланд овоз билан тилга олиб, гайритабиий харакатлар ва жазава билан ўтказадиган маросими. Бу билан уларни хам айбламокчи эмасмиз у бечоралар хам кўрган билаганини айтишганда. Холбуки Ислом дини бу каби жазава ва гайритабиий харакатлар билан килинган зикрладан пок ва безордир. Бу зикрлар исломга ёт бўлган ўзларини мусулмонмиз деб даъво килиб ибодат анъаналарини насроний- христианлардан таълим олган СЎФИЙЛАРнинг йўлидир. (тахририят)